За програмата

Програмата за деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи е разработена по Проект на програма ФАР на Европейския съюз. Тя има за цел подпомагане на усилията за реформиране на системата за психично-здравни грижи в България, що се отнася до състоянието на грижите за психично болните хора и с оглед на необходимостта от прилагане на хуманен подход в психиатричните грижи. Възприемането на ценностите на гражданското общество в практиката на психично-здравните грижи и културата на предоставяне на услуги определя реформата на системата за психиатрично лечение като приоритет номер едно на текущата политика по психичното здраве в България. Това означава, че усилията трябва да бъдат насочени преимуществено към осъществяване на структурните промени, на промяната в управленската практика и на преструктурирането на персонала.

vaxxed5

Адрес:

ул. "Магда Петканова" №1
гр. Раднево
E-mail: dpb.radnevo@abv.bg

Телефони

0417/82586 – Директор

0882806102 - Главна мед. сестра

0417/82346 - Портал

0882806111 - Портал

0417/ 83467- Социален работник

0882806135 - I мъжко отделение
0882806136 - II мъжко отделение
0882806137 - III мъжко отделение
0882806138 - IV мъжко отделение
0882806140 - VI мъжко отделение
0882806141 - I женско отделение
0882806142 - II женско отделение
0882806143 - III женско отделение