Целева група

Целевата група по проекта обхваща: 20 екс-пациенти на ДПБ „Д-р Георги Кисьов”, които се настаняват в новосъздадено Защитено жилище и получават социални услуги; всички екс-пациенти на болницата (около 60 лица, пребиваващи на територията на болницата), които са обхванати от програма за социални услуги (предимно трудотерапия и мерки за предотвратяване на рецидив при зависимост от алкохол и наркотици), получават по-добри битови условия и равен шанс за реализация в тяхната среда или в обществото; всички пациенти на болницата (около 1400 на година), които са повлияни от модела на Защитеното жилище и от информационната кампания в стационара; психиатрите (около 600 в България) и работещите в сферата здравни работници (няколко хиляди), които получават информация и модел за работа чрез: броевете на специализирано периодично списание, информационни семинари, интернет сайт.

vaxxed5

Адрес:

ул. "Магда Петканова" №1
гр. Раднево
E-mail: dpb.radnevo@abv.bg

Телефони

0417/82586 – Директор

0882806102 - Главна мед. сестра

0417/82346 - Портал

0882806111 - Портал

0417/ 83467- Социален работник

0882806135 - I мъжко отделение
0882806136 - II мъжко отделение
0882806137 - III мъжко отделение
0882806138 - IV мъжко отделение
0882806140 - VI мъжко отделение
0882806141 - I женско отделение
0882806142 - II женско отделение
0882806143 - III женско отделение