Правилник за вътрешния ред в Защитено жилище към ДПБ "Д-р Георги Кисьов" - Раднево

I. ПРАВА НА ОБИТАТЕЛИТЕ:

1. Всеки обитател на общежитието към болницата има следните права:

а) Да ползва за живеене и други битови нужди предоставените му помещения и тяхното битово оборудване, както и достъпните в болницата битови услуги.

б) Да ползва за хранене помещенията, условията и порядките, предвидени за служителите на болницата.

в) Да ползва за отдих и развлечения местата и условията извън отделенията на болницата, определени за пациенти на свободен режим.

г) Да ползва лично облекло и необходимото лично имущество.

д) Да напуска без уведомяване територията на болницата от 7,00 до 22,00 часа, ако това не нарушава трудовата дисциплина на работното му място.

е) Да напуска територията .на болницата от 22,00 до 7,00 часа или за повече от едно денонощие като писмено се регистрира това по установения ред.

ж) Да приема гости в жилищното си помещение ако имат документи за самоличност и ако срещу това не възразяват останалите обитатели на общежитието.

з) Да обсъжда, критикува п предлага промени на правилата за вътрешен ред и порядките в общежитието.

и) Да получава неотложна медицинска помощ от дежурния лекар и дежурните медицински сестри в болницата.

к) Да получава здравна помощ и социална подкрепа от специално упълномощени за това служители.

л) Да постъпи незабавно на доброволно лечение в болницата, ако здравословното му състояние налага това.

II. КОГАТО ОБИТАТЕЛЯТ СЧИТА ПРАВАТА СИ НАРУШЕНИ, ТОЙ МОЖЕ ДА ИСКА СЪДЕЙСТВИЕ (В УСТНА ИЛИ ПИСМЕНА ФОРМА) ОТ:

1. Отговорника на филиала - ако проблемите засягат други обитатели на общежитието.

2. Общоболничния съвет на терапевтичните общества или персонала на

отделенията.

3. Ръководството или длъжностни лица на болницата или на рехабилитационния комплекс - ако проблемите засягат служители на заведението.

4. Ръководството на болницата или други комитети или органи - ако проблемите засягат лица извън заведението.

III. КОГАТО ОБИТАТЕЛЯТ Е КОНСУМИРАЛ АЛКОХОЛ ИЛИ Е С ПСИХИЧНО РАЗСТРОЙСТВО, НАРУШАВАЩО ОБИЧАЙНИТЕ МУ ДЕЙНОСТИ, ТОЙ СЕ ЛИШАВА ВЕДНАГА ОТ ВСИЧКИ ГОРЕПОСОЧЕНИ ПРАВА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПРАВОТО ДА ПОСТЪПИ НА ДОБРОВОЛНО ЛЕЧЕНИЕ В БОЛНИЦАТА.

IV. ЗАДЬЛЖЕНИЯ НА ОБИТАТЕЛИТЕ:

1. Всеки обитател на общежитието към болницата има следните задължения:

а) Да регистрира своя адрес и местоживеене по установения ред.

б) Да познава и спазва правилата за вътрешен ред в болницата и общежитието към болницата.

в) Да се държи внимателно и грижливо с пациентите на болницата и зачита правилника на общежитието и болницата.

г) Да пази имуществото на общежитието и болницата.

д) Да заплаща на болницата по установен ред за ползваните от него жилище, храна и битови услуги.

е) Да поддържа ред и чистота в общежитието по споразумение между неговите обитатели.

ж) Да бъде проверяван за употреба на алкохол всеки път преди започване не работа или когато дежурният лекар или друго упълномощено длъжностно лице разпореди това.

з) Да пази личното си имущество, защото за него болницата не поема отговорност.

и) Да иска съгласието на лекуващия лекар когато покани негов пациент в общежитието.

к) Да иска съгласието на другите обитатели и да уведомява дежурния

лекар, когато покани свои гости в общежитието.

л) Да съобщи предварително по определен ред за отсъствието си от общежитието от 22,00 до 7,00 часа или за повече от едно денонощие.

м) Да възстановява щети на заведението, нанесени по негова вина.

2. Абсолютно се забранява на обитателите на общежитието:

а) Да консумират алкохол - независимо от време, място и повод.

б) Да приемат непредписани лекарствени средства с наркотично действие.

в) Да внасят и съхраняват при себе си алкохолни напитки или

непредписани лекарствени средства с наркотично действие.

г) Да укриват случаи на консумация на алкохол или наркотично действащи вещества от други обитатели на общежитието или пациенти на болницата.

д) Да внасят и съхраняват предмети по начин представляващ опасност за пациентите на болницата или за персонала на заведението.

е) Да имат взаимоотношения с пациенти на болницата, които могат да бъдат вредни за тях поради естеството на психичното им състояние.

V. ОБИТАТЕЛЯТ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ХОСПИТАЛИЗИРАН В БОЛНИЦАТА ЗА СРОК ОТ 24 ЧАСА, ПРИ УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ ИЛИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ИЛИ ПОРАДИ ПСИХИЧНО РАЗСТРОЙСТВО

ДИРЕКТОР: (п)

(Д-р Тодор Толев)

vaxxed5

Адрес:

ул. "Магда Петканова" №1
гр. Раднево
E-mail: dpb.radnevo@abv.bg

Телефони

0417/82586 – Директор

0882806102 - Главна мед. сестра

0417/82346 - Портал

0882806111 - Портал

0417/ 83467- Социален работник

0882806135 - I мъжко отделение
0882806136 - II мъжко отделение
0882806137 - III мъжко отделение
0882806138 - IV мъжко отделение
0882806140 - VI мъжко отделение
0882806141 - I женско отделение
0882806142 - II женско отделение
0882806143 - III женско отделение