Регистрационен номер в АОП 9021082 от 16.10.2013 г.

Възложител: Държавна психиатрична болница "Д-р Г. Кисьов"

Предмет на поръчката: Текущ ремонт на бани и тоалетни в ДПБ "Д-р Г.Кисьов" гр.Раднево

Документи:

1. Публична покана
2. Количествено-стойностна сметка
3. Проект на договор
4. Декларация и оферта